Statut

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ EFAS

Rozdział I  – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez fundatora wymienionego w akcie erekcyjnym, sporządzonym przez notariusza Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej notariuszy Moniki Barczuk, Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 w dniu 6 maja 2015 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 4. Fundacja może używać logo, na którym dodatkowo może być napis wskazujący jej nazwę.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
 6. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Administracji i Cyfryzacji.
 7. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy w postaci „EFAS”.

§ 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady, filie, spółki kapitałowe, a także przystępować do spółek i fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd w formie uchwały, która określa szczegółowe zasady ich tworzenia i strukturę organizacyjną.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych, na podstawie własnych regulaminów.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie rozwoju informatycznego i telekomunikacyjnego, w szczególności Miasta Wrocław oraz regionu Dolnego Śląska.
 2. Wspieranie umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności informatycznych i związanych z nowymi technologiami.
 3. Aktywne wspieranie firm i instytucji promujących i tworzących nowoczesne rozwiązania mobilne dla potrzeb mieszkańców i turystów.
 4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
 6. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
 7. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 8. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samozaradności i aktywności obywatelskiej.
 9. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 10. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
 11. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.
 12. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
 13. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw dzieci i młodzieży.
 14. Działania na rzecz środowiska naturalnego i szeroko pojęta działalność i edukacja ekologiczna.
 15. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki.
 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 17. Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, a także do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy.
 18. Wspieranie i rozwój integracji zawodowej i społecznej jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej oraz promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej.
 19. Propagowanie możliwości współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z innymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej.
 20. Pomoc w pozyskiwaniu dla regionu inwestorów krajowych i zagranicznych.
 21. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę.
 22. Działalność naukowa oraz naukowo-techniczna.
 23. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
 24. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Udostępnianie pomieszczeń (na warunkach preferencyjnych) wraz z infrastrukturą – telefon, fax., dostęp do sieci komputerowej, itp. – na działalność gospodarczą.
 2. Szkolenie przedsiębiorców, pracowników oraz osób napotykających trudności na rynku pracy.
 3. Doradztwo i usługi techniczne, ekonomiczne, finansowe, księgowe, prawne i sekretarskie.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji prawnych, technicznych i gospodarczych,
 5. Ocenę przedsięwzięć gospodarczych.
 6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem firm z krajów Unii Europejskiej.
 7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji.
 8. Pomoc w promocji wyrobów i usług firm współpracujących z Fundacją.
 9. Udzielanie informacji o Unii Europejskiej i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej.
 10. Pozyskiwanie środków krajowych i unijnych.
 11. Promowanie Miasta Wrocław i regionu Dolnego Śląska.
 12. Udzielanie pożyczek w formie zwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 13. Świadczenie usług na rzecz i we współpracy z sektorem ekonomii społecznej.
 14. Organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, festynów i innych działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym, sportowo-rekreacyjnym i ekologicznym.
 15. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Wrocławia i Dolnego Śląska.
 16. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych.
 17. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz prawnymi – zarówno w kraju jak i zagranicą dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 18. Wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów, w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych.
 19. Organizowanie działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej.
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.
 21. Pomoc firmom w stosowaniu nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu.
 22. Pomoc firmom prowadzącym badania, wdrążającym nowe technologie i rozwiązania,
 23. Kształcenie, reorientację zawodową oraz pomoc w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku w regionie.

§ 6

 1. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Działalność nieodpłatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 5. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w Uchwale.
 3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję o zarejestrowaniu i przedmiocie działalności gospodarczej podejmie Zarząd Fundacji.
 4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 9

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  1. dotacji i subwencji oraz grantów,
  1. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  1. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  1. subwencji osób prawnych,
  1. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  1. dochodów z działalności gospodarczej, o ile będzie prowadzona przez Fundację.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów  mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu,  o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV – Władze Fundacji.

§ 10

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób.
 2. Zarząd  Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały na czas nieokreślony.
 3. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu oraz – w przypadku Zarządu składającego się z co najmniej dwóch osób – Wiceprezesa Zarządu. 
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, a w przypadku jego śmierci – na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu,
  1. śmierci członka Zarządu,
  1. odwołania przez Fundatora, a w przypadku jego śmierci – przez Zarząd, z powodu rażącego uchybienia przy pełnieniu funkcji lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. W miejsce ustępującego członka Zarządu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora, a w przypadku śmierci Fundatora nowego członka Zarządu wskazuje Prezes Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
  1. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  1. uchwalanie regulaminów,
  1. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,
  1. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  1. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, związanych z działalnością statutową Fundacji,
  1. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  1. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
  1. kierowanie pracami związanymi z realizacja celów statutowych Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Przy równej ilości głosów – głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie. 
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informacje pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 13

 1. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa Prezes Zarządu.

Rozdział V – Zmiana Statutu

§ 14

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji. 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Połączenie z inną fundacją.

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd jednomyślne w drodze uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone  mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o podobnych celach.
 4. Po śmierci Fundatora, jego obowiązki wypełniać będzie Zarząd.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sadowym.